Nowes

O projekcie

Okres realizacji projektu – 01.01.2024 – 31.12.2028
Całkowita wartość projektu wynosi 24 834 683.50 zł
Całkowita wartość dofinansowania wynosi 24 308 775.57 zł

nOWES to projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor oraz Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej

.

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (PS) oraz wykorzystanie innych form wsparcia dla zwiększenia potencjału nowotworzonych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej w subregionie centralno-zachodnim województwa śląskiego.

Kluczowym zadaniem będzie tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie tych stanowisk w PS oraz innych źródeł finansowania publicznego (PFRON, Fundusz Pracy) , finansowanie zwrotne. Planuje się wspieranie istniejących oraz tworzenie nowych PS, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorcami, co ułatwia tworzenie stabilnych podmiotów realizujących funkcje reintegracji zawodowej i społecznej w długim okresie.

Wzmocnienie działań reintegracyjnych będzie możliwe dzięki udzielaniu dofinansowań do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego dla osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kompleksowym uzupełnieniem tych działań będą dodatkowe instrumenty wsparcia w postaci m.in. doradztwa, szkoleń, pakietów marketingowych i rozwojowych, służąc inicjowaniu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz wzrostowi efektywności istniejących w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej i gospodarczej. Istotnym elementem wsparcia będą działania animacyjne ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych do podejmowania inicjatyw z obszaru ES.

Planowane efekty projektu zakładają stworzenie co najmniej 225 dobrej jakości miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w stabilnych PS. Ponadto planowane jest objęcie wsparciem co najmniej 228 podmiotów ekonomii społecznej, co ma zwiększyć możliwości realizacji przez nie celów i usług społecznych.

Czym jest Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) – Przedsiębiorstwo społeczne to rodzaj organizacji biznesowej, której głównym celem nie jest maksymalizacja zysku dla jej właścicieli lub akcjonariuszy, ale generowanie pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko lub określoną grupę społeczną. Chociaż przedsiębiorstwa społeczne mogą osiągać zyski, są one reinwestowane w celu dalszego promowania ich społecznej lub środowiskowej misji, zamiast być wypłacane jako dywidenda akcjonariuszom lub inwestorom.

Ulotka informacyjna o projekcie:
Ulotka-pdf

Ulotka-pdf-2

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content